Reducido contenido en oro

BioUniversal KFG+

Aleación universal con reducido contenido en oro