Live demo - Pridružite se na seansi eksperta kod Zeiss štanda

Govornik:              Assoc. Professor Marko Jakovac DMD, MSC, PhD (HR)

Tema:                    Kontrola rubnog zatvaranja: Ključ dugoročnog uspjeha u eststskoj dentalnoj medicini

Vremenski odvoji: Petak 15.11.2019         4:45 to 5:15 pm

                             Subota 16.11.2019     11:30 to 12:00 am

 

Dentalna terapija je sve više vođena visokim estetskim zahtjevima. Takva terapi-ja se provodi keramikom u indirektnim tehnikama izrade ili direktno u ustima kompozitnim materijalima. Uspjeh terapije ovisi o funkcijskoj trajnosti radova. Upravo na trajnost utječe cijeli niz faktora, kao što je izbor materijala, žvačne sile, kao i preciznost preparacije pri izradi  restauracija.

Optička pomagala dižu preciznost rada na viši nivo. Osnovna optička pomagala su dentalne lupe, a veća povećanja, iako su izuzetno važna za pojedine grane dentalne medicine,  i dalje se smatraju želja entuzijasta. Razvojem novih mikro-skopa, proizvođači se sve više približavaju potrebama doktora dentalne medici-ne. Takvi mikroskopi osim povećanja, nude i niz korisnih filtera za svakodnevni rad. Na primjer, postoje filteri koji mogu detektirati loš rad, kamenac, karijes i slično. Uz to, postoje i filteri koji omogućuju lakši izbor boje restorativnih mate-rijala. Posebnost je i nova mogućnost rada bez klasičnog narančastog filtera uporabom novog filtera koji ima izbačen plavi spektar svjetlosti koji utječe na preranu polimerizaciju restorativnih materijala.

Preciznost rada pri preparaciji zuba je ključna za funkcijsku trajnost i dugoročnost dentalnih restauracija. Optička pomagala dižu preciznost rada na novi nivo. Tečaj će pokazati mogućnosti mikroskopa u restaurativnoj dentalnoj medicini s pregledom kliničkih radova iz svakodnevne prakse.